AITAS.LV
AITAS.LV

Starptautiskais ģimenes saimniecību gads (2484/0)


Publicēts: 18.03.2014

Katru gadu Apvienoto Nāciju Organizācija velta noteiktai tēmai, aktualizējot to visas pasaules līmenī. Šogad ikviena pasaules valsts ir aicināta pievērsties ģimenes saimniecībām kā vietējo ekonomiku stimulējošam, bioloģisko daudzveidību saudzējošam un nodarbinātību veicinošam uzņēmējdarbības veidam. Starptautiskā Ģimeņu saimniecību gada (IYFF 2014) ietvaros tiks uzsvērta ģimeņu saimniecību centrālā loma bada un nabadzības apkarošanā, pārtikas ražošanā, labklājības uzlabošanā, dabas resursu saudzīgākā pārvaldībā, vides aizsardzībā un lauku reģionu attīstībā.

Ģimenes saimniecība aptver visdažādākās lauksaimniecības nozares - augkopību, lopkopību, mežsaimniecību, zivsaimniecību un pārstrādi. Par ģimenes saimniecību tiek uzskatīts uzņēmums, kurā darbu primāri veic ģimenes locekļi. Tā ir saimniecība, kur darbos ir iesaistīti gan ģimenes vīrieši, gan sievietes, gan vecvecāki, gan bērni, nodrošinot zināšanu un pieredzes apriti.

Gan attīstītajās, gan jaunattīstības valstīs ģimeņu saimniecības modelis ir dominējošais uzņēmējdarbības veids pārtikas nozarē. Pasaulē ir vairāk nekā 500 miljoni ģimenes saimniecību. Atsevišķās valstīs to īpatsvars ir pat 80% no visām lauku saimniecībām. Tām ir būtiska nozīme gan sociāli-ekonomiskajā, gan vides, gan kultūras jomās.

Lai ģimeņu saimniecības varētu veiksmīgi attīstīties, tām jārod labvēlīgi apstākļi gan dabas resursu izvietojumā, gan valsts politikā, gan iespējās pārdot saražoto, gan zināšanu un tehnoloģiju pieejamībā, gan ekonomiskajos un sociālajos apstākļos.

Ģimenes un nelielu saimniecību esamība nodrošina tradicionālo un nacionālo pārtikas produktu pastāvēšanu, veiksmīgi uztur bioloģisko daudzveidību un daudz saudzīgāk izmanto dabas resursus. Ģimenes saimniecības modelis veicina lokālās ekonomikas attīstību, jo īpaši ar valsts politikas atbalstu.

"Ir nepieciešams panākt ģimenes saimniecību pozicionēšanu kā valstu un reģionālo attīstības programmu centrālo objektu," teica Apvienoto Nāciju Organizācijas Pārtikas un Lauksaimniecības organizācijas ģenerāldirektors Hosē Graciano da Silva. "Valdībai ir vissvarīgākā atbalsta loma, lai nodrošinātu, ka ģimenes saimniecības sasniedz savu potenciālu. Tas ietver gan tehnisko atbalstu, gan likumus, kas veicina ģimenes saimniecību produktivitāti."

Tā kā arī Eiropas Savienība piedalās ANO Starptautiskā ģimenes saimniecību gada aktivitātēs, cerams, ka arī Latvijas valsts ir pamanījusi šo sfēru, kurai ANO vēlas pievērst visas pasaules uzmanību, un mums ir cerība, ka arī Latvijā palielināsies ģimenes saimniecību īpatsvars.

Komentāri


Atļauts izmantot: <b><i><br>Add a new comment:


info at aitas lv